Overslaan en naar de inhoud gaan
oudere man in rolstoel

PVF of persoonsvolgende financiering, werkt het voor jou?

24/10/2019

Sinds 2017 werkt men in de sector voor personen met een handicap, met de  persoonsvolgende financiering (PVF).  Bedoeling: meer autonomie geven aan  mensen met een beperking. Maar is dat ook zo? Kreeg je met het PVF-systeem meer vrijheid om zelf volgens je noden te onderhandelen met zorgaanbieders? Dat wilden we bij VFG wel eens weten. Daarom gaven we aan Odisee en HoGent de opdracht om dit voor ons te onderzoeken.  Zij vroegen 237 mensen met een (vermoeden van) handicap  naar hun beleving bij de PVF.

Hoe kiezen als je de mogelijkheden niet kent?

PVF, of PersoonsVolgdende Financiering, moet ervoor zorgen dat je als persoon met een handicap beter zelf kan beslissen van welk zorgaanbod je wil gebruikmaken. Je moet met je budget zelf op ‘de markt’ gaan onderhandelen met zorgaanbieders. 
Voor je naar de markt gaat, weet je best hoeveel er in je portemonnee zit én wat je ermee kan kopen.  Wat blijkt uit onze kleine enquête? Meer dan de helft van de ondervraagden weet niet waarop zij recht hebben. En heeft onvoldoende algemene kennis over PVF. 
Bijvoorbeeld: bij je financiering kan je kiezen voor cash of voucher. Iets meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat hun voorkeur gaat naar cash. Maar in de realiteit wordt de overgrote meerderheid van de gebruikers in Vlaanderen door middel van de zorgvoucher gefinancierd.

“Iedereen moet de kans hebben om het systeem ten volle te benutten. Ook de meest kwetsbaren.” 

Netwerk is vangnet

PVF, begin er maar aan. Zowel bij keuzes maken als bij het papierwerk schakelt bijna iedereen de hulp in van zijn netwerk. Het overgrote deel steunt op mantelzorg, gevolg door vrijwilligers, lotgenoten en buren. 
De verschillende soorten hulp goed op elkaar afstemmen, is geen gemakkelijke opdracht voor de persoon met een handicap. Maar het kan ook niet de bedoeling zijn dat het netwerk te snel voor alles opdraait.

“We maken ons zorgen over de groep mensen zonder sterk netwerk. Voor hen is het extra moeilijk.”

Ondanks PVF toch te weinig centen 

We blijven aandringen op voldoende middelen voor zorg en ondersteuning (PVF), maar ook dat het vervangingsinkomen wordt opgetrokken boven de armoedegrens.  We merken immers dat mensen nog steeds te weinig geld hebben om hun zorg te betalen. Ook de ondervraagden zeggen dat ze niet genoeg middelen hebben om hun zorgkosten te betalen of twijfelen dat ze ermee zullen rondkomen.
PVF kan alleen maar werken als ook de andere beleidsdomeinen (naast zorg) volgen. In de eerste plaats Werk en de FOD Sociale Zekerheid die zorgt voor de Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). 

“Als we mensen aanmoedigen om zelfstandig aan de samenleving deel te nemen, moeten ze ook zelf in hun woon- en leefkosten kunnen voorzien.”

Besluit van dit onderzoek

PVF is sinds 2017 in werking en moest zorgen voor een grotere zelfstandigheid. Deze nieuwe financieringswijze gaat uit van een vraag gestuurde ondersteuning waarbij de gebruiker zelf op ‘de markt’ moet gaan onderhandelen met zorgaanbieders. Vandaag stellen we vast dat heel wat mensen in onze steekproef het onderhandelingsproces met de zorgaanbieders als moeilijk en negatief ervaren. En onvoldoende financiële middelen hebben om in hun dagelijkse kosten te voorzien.


Een toekomst voor PVF?

VFG blijft achter de persoonsvolgende financiering staan maar dringt aan op

  • meer middelen binnen PVF zodat iedereen de zorg/ondersteuning kan krijgen die hij of zij nodig heeft
  • extra middelen om de meest kwetsbaren van nabij op te volgen
  • heldere informatiecampagnes rond PVF en voldoende middelen voor gebruikersverenigingen om de informatierol op te nemen
  • vereenvoudiging van de procedures
  • vervangingsinkomens die boven de armoedegrens liggen
  • voldoende kansen op betaalde arbeid.

Wat doet VFG?

In de eerste plaats wil VFG een aangename ontmoetingsplek creëren. Dankzij de inzet van honderden vrijwilligers zijn er VFG-afdelingen verspreid in Vlaanderen. Je kan er deelnemen aan tal van activiteiten.
Daarnaast zet VFG zet zich in voor een samenleving waarin iedereen meetelt. De vzw staat sterk als belangenverdediger en komt via verschillende kanalen op voor de rechten van personen met een handicap en chronisch zieken. Gelijke kansen, solidariteit en zelfbeschikking vormen de rode draad in alle aspecten van haar werking. 

Wil jij ook je stem laten horen? Over dit thema of andere thema’s?  Schrijf je in voor onze laat je stem horen groepen! Schrijf je hier in
Samengevat: VFG helpt haar leden op weg met doelgerichte actuele informatie, toegankelijke gezondheidsvoorlichting, ondersteuning in beleidsbeïnvloeding en een creatief en gevarieerd activiteitenaanbod.

VFG, partner van de Socialistische Mutualiteiten, is er voor iedereen die interesse heeft in onze werking. 
Info: www.vfg.be
 

Ligt dit thema je dicht aan het hart?

Steun deze campagne door hem te delen op social media:

Wil je gelijkaardige campagnes als vrijwilliger steunen?

Word vrijwilliger